پایگاه خبری تحلیلی درچه

برگزاری کارگاه آموزش اصول و راهکارهای تربیتی

کدخبر: 2045
دی ۳, ۱۳۹۲ در ساعت ۷:۳۵ ق.ظ

tarbiat921002 [1]

به گزارش درچه، کارگاه آموزش اصول و راهکارهای تربیتی فرزند، ویژه خانواده های دارای  فرزند زیر ۷ سال، روز جمعه ۶ دی ماه از ساعت ۹:۳۰ در حرم مطهر امامزادگان حمیده و رشیده خاتون برگزار خواهد شد.

[2] [3] [4] [5]

[1] تصویر: http://2rcheh.ir/wp-content/uploads/2013/12/tarbiat921002.jpg

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F2045%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%2588-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25aa.html&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F2045%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%2588-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25aa.html&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C

[4] : https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F2045%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%2588-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25aa.html&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C

[5] : https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F2045%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%2588-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25aa.html&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C